TÜRKOĞLU BELEDİYESİ BÜFE VE RESTORAN KİRALAYACAK

441
TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ  KİRAYA VERME İHALE İLANI

1-)  Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan taşınmazların satış ve kiraya verme ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Türkoğlu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK YERLER
S.No Mahallesi Ada
Parsel
İmar Durumu Nevi 1 Yıllık Kira Bedeli
(KDV Dâhil)
3 Yıllık Kira Bedeli
(KDV Dâhil)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Türkoğlu Merkez 1005 / 1 Restorant 14.750,00 ₺ 44.250,00 ₺ 23.12.2020 11:30
2 Türkoğlu Merkez Park/Bahçe Büfe 1.475,00 ₺ 4.425,00 ₺ 23.12.2020 11:40

 

  • Şehir: KAHRAMANMARAŞ
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.12.2020 10:30

2-)  İhaleye katılacak olanların ihale saatine kadar ;

a- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,
b- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgâh Belgesi )
c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),  özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgiyi vermeleri gerekmektedir.
3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde; İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır.
İlanen duyurulur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.