TÜRKOĞLU BELEDİYESİ TİCARET VE KONUT ALANI NİTELİĞİNDE ARSA SATIYOR

741

TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

1-)  Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre, Açık Artırma Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Fatih Mahallesi Mahir ÜNAL Caddesi No:22/2 de bulunan Türkoğlu Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

Türkoğlu Belediyesi’ne ait 2363 m² taşınmaz ihale ile satılacaktır

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

Bulunduğu Yer
Ada/
Parsel No
Bulunduğu Blok
Bağımsız Bölüm Adeti
Toplam Arsa Payı
Niteliği
İmar Durumu
Toplam Bağımsız Alanı
Arsa payı Alanı
Muhammen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
Gaziosmanpaşa Mah.
898 Ada 1 Parsel
B
24 adet mesken
(B-1,B-2.B-3, … , B-24)
5220/ 20031
Konut+
Ticaret
Ticaret-Konut Alanı
2.363,2
1.274,22
1.000.000,00
TL
30.000,00
 TL
27/10/2021
10:00

2-)  İhaleye katılacak olanların ihale saatine kadar ;
a- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,
b- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgâh Belgesi)
c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),  özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgiyi vermeleri gerekmektedir.
3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde; İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır.
İlanen duyurulur.

 • İlan Sahibi

  TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 • İlan Numarası

  ILN01460252

 • Şehir

  KAHRAMANMARAŞ

 • İlçe

  Merkez

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

 • İhale Türü

  Satış

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  27.10.2021 10:00

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 • Metrekare

  2363

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

http://www.redhubvideos.net tikhub.pro