TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ ARSA VE ARAZİ SATIŞI YAPIYOR

692

TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam-hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış  ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;
a-Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, (Teminat olarak kabul edilecek değerler Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi),
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,”
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;  kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az 1/4’ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Kiralamada ise ilk yıl kira bedelinin tamamı peşin veya en az 1/4’ü peşin olmak üzere kanuni faiz uygulanmak şartıyla 1 yıl içerisinde üç taksit halinde tahsil edilecektir. Tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, (Değişik ibare:RG-30/12/2021-31705 2. Mükerrer) kanuni faiz oranında arttırılır.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ya da bedelsiz olarak temin edilebilir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
7- Hazineye ait taşınmazların satışı ve kiralama bedeli KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
NOT : İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
SATIŞ İHALESİ

S.No Mahallesi Ada Parsel Cinsi İmar Durumu Yüzölçümü    (m²) Hazine Tahmini Geçici İhale Tarihi İhale
No No Hissesi Bedeli (TL) Teminatı Saati
 (m²) (TL)
1 Avşarlı 101 203 Ham Toprak İmarsız 2.679,33 Tam 55.000,00 16.500,00 24.03.2022 08:40
2 Avşarlı 106 48 Ham Toprak İmarsız 109,25 Tam 15.000,00 4.500,00 24.03.2022 08:50
3 Avşarlı 106 66 Ham Toprak İmarsız 84,50 Tam 10.000,00 3.000,00 24.03.2022 09:00
4 Büyükimalı 127 99 Ham Toprak İmarsız 1.771,80 Tam 22.000,00 6.600,00 24.03.2022 09:10
5 Büyükimalı 127 95 Tarla İmarsız 6.697,02 Tam 81.000,00 24.300,00 24.03.2022 09:20
6 Beyoğlu (Sarılar) 603 2 Bahçe Konut Alanı 1.287,40 Tam 114.378,70 34.313,61 24.03.2022 09:30
7 Beyoğlu (Sarılar) 551 2 Bahçe T.N.K.A 1.709,61 Tam 103.000,00 30.900,00 24.03.2022 09:40
8 Kırmakaya 109 16 Ham Toprak İmarsız 5.217,27 Tam 80.000,00 24.000,00 24.03.2022 09:50
9 Kırmakaya 153 31 Ham Toprak İmarsız 3.660,44 Tam 60.000,00 18.000,00 24.03.2022 10:00
10 Dedeler 159 4 Taşlık İmarsız 2.780,33 Tam 29.000,00 8.700,00 24.03.2022 10:10
11 Minehüyük 114 9 Arsa İmarsız 311,40 Tam 13.000,00 3.900,00 24.03.2022 10:20
12 Kelesikli/Özbek 147 5 Arsa Konut Alanı 792,47 Tam 107.350,00 32.205,00 24.03.2022 10:30
13 Muratçakıroğlu 101 46 Ham Toprak İmarsız 1.997,20 Tam 13.000,00 3.900,00 24.03.2022 10:40
14 Kelibişler 661 Ham Toprak İmarsız 2.365,02 Tam 50.000,00 15.000,00 24.03.2022 10:50
15 Şekeroba 136 4 Arsa Konut Alanı 1.734,07 Tam 90.000,00 27.000,00 24.03.2022 11:00
16 Şekeroba 683 1 Arsa Konut Alanı 78,48 Tam 2.000,00 600,00 24.03.2022 11:10
17 Türkoğlu Merkez 450 7 Arsa Konut Alanı 398,77 Tam 42.000,00 12.600,00 24.03.2022 11:20
18 Türkoğlu Merkez 449 4 Arsa Konut Alanı 535,54 Tam 42.000,00 12.600,00 24.03.2022 11:30
KİRALAMA İHALESİ
S.No Mahallesi Ada Parsel Cinsi İmar Durumu Yüzölçümü    (m²) Hazine Kiralama Amacı İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli ve Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE
No No Hissesi SAATİ
 (m²)
1 Beyoğlu (Sarılar) 697 56 Ham Toprak İmarsız 3.652,73 Tam Tarımsal 1.500,00 24.03.2022 11:40
450,00
2 Beyoğlu (Sarılar) 697 57 Ham Toprak İmarsız 3.395,18 Tam Tarımsal 1.250,00 24.03.2022 11:50
375,00
3 Çobantepe 242 3 Tarla İmarsız 16.307,43 Tam Tarımsal 7.000,00 24.03.2022 12:00
2.100,00

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

http://www.redhubvideos.net tikhub.pro