TÜRKOĞLU’NDA 10 BİN HEKTARLIK ALANDA JEOTERMAL GAZ ARAMA İZNİ

2.137
JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1- İlimiz Türkoğlu İlçesi sınırları dahlinde bulunan dosyadaki mevcut krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda     belirtilen 2(iki) adet jeotermal kökenli gaz arama alanı ihale tarihinden itibaren 3(üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45.     Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması     durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır.

2-İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet Paşa Mahallesi, Trabzon
Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür      Varlıkları Müdürü odasında 21.01.2021 günü saat 10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İhale tarihi tatil      günlerine rastlarsa ihale tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.
3- İhaleye katılabilmek için:
Genel:

 1. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, (şartname ekinde)
 2. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını,
 3. İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak),
 4. Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini,
 5. İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,
 6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü,
 7. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)
 8. İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi,
 9. İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi,

Gerçek Kişiler:

 1. T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,
 2. Noter tasdikli imza sirkülerini,
 3. İkametgâh ilmühaberini,

Tüzel Kişiler:
a-5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu, şirketin       kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli suretini,
b- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2021 yılında alınmış tüzel kişiliğin      sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,
c- Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini,
İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan komisyona vermeleri şarttır.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve       Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, 1.000,00 TL. karşılığında alabilir.
6- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Sıra No İli İlçesi Kaynağın Cinsi Alanı (Hektar) İhale Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Günü İhale Saati
2 Kahramanmaraş Türkoğlu Jeotermal Kökenli Gaz 4952,97 193.116,00 38.623,20 21.01.2021 10:15
3 Kahramanmaraş Türkoğlu Jeotermal Kökenli Gaz 4876,43 190.132,00 38.026,40 21.01.2021 10:30

İlan olunur.

 

 • Şehir
  KAHRAMANMARAŞ
 • İlan Türü
  İHALE
 • İhale Usulü
  2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü
  Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
  21.01.2021 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
  Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odası

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.