TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

684

TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1-) Belediyemize ait; ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan 31 adet billboard 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

2-) İhale Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fatih Mahallesi Mahir ÜNAL Cad.No:22 / 2 46800 Türkoğlu/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 18.08.2021 tarihi saat: 10.30 da yapılacaktır.

3-) İhale Muhammen Bedeli 3 Yıllık: 40.000-TL + KDV ‘dir.

4-) İhale Geçici Teminatı: 1.200,00-TL

5-) İhaleye Katılma Şartları:

A-Gerçek kişi olması halinde;

a. T.C. Kimlik numarası yazılı Kimlik Belgesi

b. Tebligat için adres beyanı, (İkametgâh belgesi)

c. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

d. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B- Tüzel kişi olması halinde;

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

e. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C-Vekâleten ihaleye katılma halinde,

İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. İhaleye yeterli talipli bulunmadığı durumda, taliplilerin tekliflerinin uygun görülmediği durumlarda Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını (şartnamesini) satın alması şarttır.

Taliplilere ilanen duyurulur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.