TÜRKOĞLU’NDA YARIM KALAN BARAJ İÇİN TEKRAR İHALEYE ÇIKILIYOR

290

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yapımına daha önce başlanan ancak başında inşaatı duran İmalı Göleti ve sulaması için ikmal ihalesine çıkılıyor.

Tamamlandığında 3740 dekar araziyi suya kavuşturacak gölet için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Aralık’ta yapılacak ihalenin ayrıntıları;

KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU İMALI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş-Türkoğlu İmalı Göleti ve Sulaması İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1268038

1-İdarenin
a) Adı: DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
Erkenez Mahallesi Mevkii Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı No:157 46080 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası: (0344) 236 00 80 – (0344) 236 03 06
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Kahramanmaraş-Türkoğlu İmalı Göleti ve Sulaması İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı: Talvegden 31,00 m yükseklikte Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Gölet ve gölet unsurlarının ikmali ile 374 ha tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatı işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kahramanmaraş ili, Türkoğlu İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi:
Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.12.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
Recep Tayip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No:157 46080 (Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü) Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre; A-8 Grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan inşaat mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur
Puanı
Açıkta kazı yapılması 2% 3,5% 1
Barajlarda (3A+3B+3C+3D+K) zon dolguları yapılması 13% 22% 9
Barajlarda 2A (filtre) ve 2B (beton kaplama yastık zonu) dolgusu yapılması 1% 1,6% 1
Barajlarda bordür (curb) betonu yapılması 1,5% 2,5% 1
Önyüzü beton kaplamalı barajlarda önyüz betonarme betonu yapılması 5% 8,5% 4
Açıkta ve yeraltında betonarme demiri 5% 8,5% 3
Barajlarda açıkta betonarme betonu yapılması 5% 8,5% 4
Barajlarda açıkta beton yapılması 1% 2,5% 1
Bakır su tutucuların temini ve yerine konulması 1% 1,5% 1
Ön yüzü beton kaplı baraj derzlerinde bakır su tutuculara neopren çubuk ve mesnet yerleştirilmesi 1% 1,6% 1
Ön yüzü beton kaplı baraj derzlerinde geçirimsizlik imalatlarının yapılması 1,5% 2,5% 1
Enjeksiyon delikleri açılması 1% 2% 1
Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması 1,5% 2,5% 1
Karesel Sürgülü Vanaların (700 x700 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı 0,8% 1,5% 1
Ölçüm teçhizatı ve teferruatının temini ve yerine konulması 1,5% 3,5% 2
10 Atü Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi 0,8% 1,4% 1
10 Atü Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi 0,9% 1,8% 1
10 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi 0,9% 1,8% 1
10 Atü Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi 0,6% 1,2% 1
10 Atü Basınç Dayanımlı 630 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi 10% 20% 10

Grup Adı : İş Grubu-1
Kısım Adı : Kahramanmaraş-Türkoğlu İmalı Göleti ve Sulaması İkmali Yapımı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Barajlarda (1) geçirimsiz ve (1A) kohezyonsuz malzeme dolgusu yapılması
Riprap yapılması
Barajlarda kazılardan elde edilen malzeme ile dolgu yapılması (1B + Z)
Barajlarda filtre tuvenan dolgu yapılması (Ft)
Duvar arka ve üst dolgusu yapılması
PVC su tutucularını temini ve yerine konulması
Taş tahkimat yapılması
Enjeksiyon bünyesine giren çimento
Enjeksiyon bünyesine giren bentonit
Sondaj ve enjeksiyon kontrol kuyularında basınçlı su deneyinin yapılması
Enjeksiyon yapılması
1,5% 2,5% 1

Grup Adı : İş Grubu-2
Kısım Adı : Kahramanmaraş-Türkoğlu İmalı Göleti ve Sulaması İkmali Yapımı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Muhtelif çapta her türlü PVC esaslı boru temin ve yerine montajının yapılması
Her Türlü Kapağın, Gömülü Elemanlarının, Kaldırma Tijlerinin, Yakalama
Kirişlerinin, Izgaraların ve Yardımcı Parçalarının İmali ve Yerine Konulması
Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri
Kelebek Vanaların (Ø 900 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı
Havalandırma tesisatı yapılması
Gölet tesisleri, güç ve kumanda tesisleri, aydınlatma, topraklama işleri ile tesisatlarının malzemelerinin temin edilmesi ve sistemlerinin çalışır hale getirilmesi
Gölet ve malzeme ulaşım yollarında kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması
Gölet ve malzeme ulaşım yollarında alt temel ve temel hazırlanması ve yerine
konulması
Vana odası çelik çatı komplesi
Kamulaştırma haritalarının yapılması
Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri
Patlayıcı Madde Kullanılmadan Demirli Veya Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması
2% 3,5% 1

Grup Adı : İş grubu-3
Kısım Adı : Kahramanmaraş-Türkoğlu İmalı Göleti ve Sulaması İkmali Yapımı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
6 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi
10 Atü Basınç Dayanımlı 140 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi
10 Atü Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi
10 Atü Basınç Dayanımlı 200 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi
10 Atü Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi
10 Atü Basınç Dayanımlı 250 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi
10 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi
10 Atü Basınç Dayanımlı 560 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi
1,5% 3,5% 1

Grup Adı : İş Grubu-4
Kısım Adı : Kahramanmaraş-Türkoğlu İmalı Göleti ve Sulaması İkmali Yapımı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
“H Tipi Çift Çıkışlı Sayaçlı Su Alma Vanası” Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini, Su Alma Vanasının (Hidrant) Temini ve Yerleştirilmesi
“Ø50 mm Hava Vanası” Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi
“Ø80 mm Hava Vanası” Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi
“Ø150 mm Hava Vanası” Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi
Ø50 Hava Vanalı H Tipi Çift Çıkışlı Sayaçlı Su Alma Vanası” Koruma
Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini, Su Alma Vanası (Hidrant) ile Hava Vanasının (Vantuz) Temini ve Yerleştirilmesi
TİP-1 Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik aksam imalatının
temini ve yerleştirilmesi
TİP-5 Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik aksam imalatının
temini ve yerine yerleştirilmesi
Tip 1 Hat Kapama Vanası Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik aksam
imalatının temini ve yerine yerleştirilmesi
TİP-2 Hat Sonu Tahliye (Pompajlı) yapısının İnşaatı ve Her Türlü
Mekanik aksam imalatının temini ve yerine yerleştirilmesi.
TİP-1 Ara Tahliye (Cazibeli) yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik
aksam imalatının temini ve yerine yerleştirilmesi
TİP-2 Ara Tahliye (Pompajlı) yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik
aksam imalatının temini ve yerine yerleştirilmesi
Boru Hatlarında İşletme ve Bakım Yolu Yapılması
1,5% 2,5% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yer alan ilana göre Sınır Değer Katsayısı (N) katsayısı 1,00 olarak alınmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

http://www.redhubvideos.net tikhub.pro