BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKOĞLU’NDA S PLAKA (PERSONEL SERVİSİ) KİRAYA VERECEK

376

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
( S )  PLAKA PERSONEL SERVİSLERİ KİRALAMA İHALESİ

1- İşin Konusu: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 13/01/2022  tarih ve 2022/01 sayılı Meclis Kararı ile 10 yıl süreli çalıştırılmak üzere, (S) Plaka Personel Servisinin kiralanması ihalesine karar verilmiştir. Türkoğlu  İlçemizde  (S) Plaka personel servislerinin, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllık süre ile ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacaktır.
2- İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Kat:7 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Dairesi İhale Birimi ve İdari İşler Koordinasyon Şefliği’ nde görebilecek ve 300,00 TL. (Üç YüzTürkLirası) karşılığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no’lu cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
3-Muhammen Bedel, Geçici Teminat, İhale Tarihi ve Saati:

S.NO İLÇE PLAKA GRUBU MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİH SAAT
1 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 14:00
2 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 14:10
3 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 14:20
4 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 14:30
5 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 14:40
6 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 14:50
7 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 15:00
8 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 15:10
9 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 15:20
10 TÜRKOĞLU S 120.000,00 3.600,00 13.12.2022 15:30

4- İhale; Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu’nda (İsmet paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Kat:2) yapılacaktır.; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 1 sıra nolu plakadan başlamak üzere ayrı ayrı ihale ile kiralama yapılacaktır.
5-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
1) Gerçek Kişiler için:
a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veya nüfus kayıt örneği,(aslı veya noter onaylı suretleri),
b) Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin nüfus cüzdanı sureti,
d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 12/c Maddesi’ nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir  (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 2 hafta öncesinde alınmış), “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı,
e) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 3 (Üç) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,
f) İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar .(sorgulama kurum tarafından yapılacaktır)
g) İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi aslı,
h) İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
i) Her  (S) Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.
j)Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Tüzel Kişiler için:
a) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi, (Aslı veya Sureti)
b) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 12/c Maddesi’nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 2 hafta öncesinde alınmış), Ortak girişim olması halinde her bir ortak için bu belge ayrı ayrı sunulacaktır. (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
c) Tüzel kişinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Aslı ve Noter Onaylı Sureti), ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
d) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin, “Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veya nüfus kayıt örneği,(aslı veya noter onaylı suretleri),
e) Tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumunu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge.( Aslı veya noter onaylı sureti)
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin nüfus cüzdanı aslı veya noter onaylı sureti,
g) İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
h) İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar .(sorgulama kurum tarafından yapılacaktır)
i) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 3 (Üç) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)
j) İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)
k) Her  ( S) Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.
l) Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.

Melike ÖZDEMİR                                                                                                                                              Ulaşım Dairesi Başkan V.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.